GO UP
Image Alt

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana, izleta, smještaja i ostalih usluga putovanja

1. SADRŽAJ USLUGE

Rudi express d.o.o. Čakovec, Turistička agencija Rudi travel (nastavno Turistička agencija) jamči provedbu turističke usluge prema programu i/ili promidžbenom materijalu kojeg prodaje. Sadržaj turističke usluge agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, prometne nezgode i sl.). Turistička agencija ne odgovara za provedbu turističke usluge kojoj nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Turistička agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku ili na Internet stranicama kao ni za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenog materijala i programa prije zaključenja Ugovora pa se u tom smislu mjerodavnima smatraju podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu ili na Internet stranicama.

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za turističke usluge primaju se u poslovnici Turističke agencije i u poslovnicama ovlaštenih turističkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta. Na temelju primljene prijave Turistička agencija će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun) i kada Turistička agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke i/ili dokumente potrebne za realizaciju turističke usluge, te je odgovoran za svu štetu koja za njega ili organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju da je putnik maloljetna osoba, a ugovaratelj putovanja nije roditelj (skrbnik) tog djeteta, ugovor se smatra obvezujućim odnosno proizvodi pravne učinke tek kada su ispunjene gore navedene pretpostavke i kada se roditelj (skrbnik) djeteta suglasi s ugovorenim putovanjem odnosno odredbama ugovora, potpisom ugovora ili davanjem posebne pisane suglasnosti.

a) Ukoliko u programu nije drukčije navedeno prilikom prijave za turističku uslugu putnik uplaćuje 30 % vrijednosti iste a ostatak do ukupne cijene najkasnije 45 dana prije polaska za krstarenja i daleka putovanja, a 21 dan prije polaska za ostale usluge. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

b) Za izlet putnik je dužan najkasnije 7 dana prije izleta uplatiti 100% cijene.

c) Za zrakoplovnu kartu putnik je dužan prilikom izdavanja uplatiti 100% cijene.

d) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Turistička agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, agencija će zadržati uplaćenu akontaciju u cijelosti.

e) Ukoliko gost u Turističkoj agenciji rezervira smještaj koji će početi koristiti isti dan i koji će u cijelosti uplatiti u objektu smještaja, Turistička agencija će trošak rezervacije naplatiti, ukoliko ugovorom sa smještajnim objektom nije drukčije određeno, manipulativni trošak u visini od 50,00 kuna po rezervaciji. Na temelju uplaćenog manipulativnog troška gost će primiti pismenu potvrdu rezervacije koja sadrži sve neophodne podatke o smještaju.

3. SADRŽAJ I CIJENA TURISTIČKE USLUGE

Sadržaj turističke usluge uključuje sve što je agencija navela u programu/promidžbenom materijalu za tu turističku uslugu. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća kao npr.: transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, lučke i/ili zrakoplovne pristojbe, ulaznice, putno osiguranje, napojnice i sl.. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na osnovnu cijenu. Ukoliko to Turistička agencija zatraži putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima na koji iznos agencija ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Turistička agencija ne odgovara za promjenu cijena istih koja može nastati od trenutka kada je putovanje objavljeno do njegove realizacije. Cijene turističkih usluga su objavljene u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znala ni mogla utjecati.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih karakteristika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanu u programu/ promidžbenom materijalu ili na Internetu. Ako je moguće, Turistička agencija će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ulazak u smještajnu jedinicu je (ukoliko u programu nije drukčije navedeno) u pravilu između 15 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge. Za kasnije dolaske u smještajne jedinice (nakon 20 sati) potrebno je prethodno, a najmanje jedan dan prije polaska na put o tome obavijestiti agenciju ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom ili putnik sam izvijestiti ovlaštenu osobu u smještajnoj jedinici. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ili od neke treće osobe ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego obavijesti u programu putovanja/ promidžbenom materijalu ili na Internet stranicama.

5. PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA / PREDUGOVORNIH INFORMACIJA

Turistička agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1 ovih Općih uvjeta). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije. Turistička agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez putnika koji se ne pojave na vrijeme i na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a putnikov nedolazak smatrati će se otkazom turističke usluge. Turistička agencija pridržava pravo na promjenu sata i dana polaska zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Ako Turistička agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena) bez odgađanja će o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u zadanom roku od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti.

6. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Turistička agencija može otkazati putovanje potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Ukoliko o zabrani putovanja radi sigurnosti ne postoji službeni dopis od strane Ministarstva vanjskih poslova RH, odnosno odgovornog organizatora putovanja ili zrakoplovne kompanije putovanje se ne otkazuje odnosno u slučaju otkaza prema vlastitom izboru primjenjuju se troškovi otkaza iz ovih Općih uvjeta. Turistička agencija može također otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodan broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja Turistička agencija objavljuje minimalan broj putnika. Turistička agencija je dužna sve putnike izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka paket aranžmana i 32 sata prije početka izleta, transfera, povremenih prijevoza te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava na eventualnu naknadu štete. Putnik nema pravo na povrat uplaćenih troškova za osiguranje, troškova viza, cijepljenja i sličnih usluga.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA

Ako putnik želi otkazati turističku uslugu, mora to učiniti pismeno. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknade štete. Obračun naknade štete za otkaz obračunava se na cjelokupan iznos cijene turističke usluge. Uplaćena akontacija će se uračunati u obračun naknade štete, a obračun će se vršiti prema sljedećoj ljestvici: 7.1.Odmori, skijanje, višednevna putovanja u RH za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge agencija zadržava 10% cijene usluge a najmanje 100 kuna, za otkaz od 29 do 22 dana prije usluge 30%, za otkaz od 21 do 15 dana prije usluge 40%, za otkaz od 14 do 8 dana prije usluge 80%, za otkaz od 7 do 0 i nakon početka usluge 100% cijene usluge 7.2. Europska putovanja, daleka i poslovna putovanja, tečajevi stranih jezika do 30 dana prije početka korištenja usluge 25%, 29 do 15 dana prije usluge 80%, 14 do 0 dana prije usluge i nakon početka usluge 100% cijene 7.3. Krstarenja prema Općim uvjetima za krstarenja turističke agencije organizatora 7.4. Putovanja zrakoplovom – prema uvjetima zrakoplovne kompanije 7.5. Izleti, transferi, povremeni prijevozi do 8 dan prije polaska 10%, 7 do 4 dana prije polaska 50 %, 4 do 2 dana prije polaska 80%, 2 do 0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene. Ako se putnik ne pojavi ili otkaže turističku uslugu nakon njezina početka, agencija će zadržati ili zatražiti cjelokupni iznos putovanja na ime naknade pretrpljene štete. Kod otkazivanja putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova viza, osiguranja, cijepljenja i sl. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih navedenih u gornjim ljestvicama, Turistička agencija zadržava pravo naknade štete u visini stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje turističku uslugu nađe novog korisnika iste rezervacije, agencija će zaračunati stvarne troškove uzrokovane zamjenom. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u ovoj točki, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se kod prve uplate odnosno prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku i općim uvjetima osiguravajućeg društva. Ukoliko se ime i prezime putnika koji se prijavio na putovanje (npr. kod izdavanja zrakoplovnih karata) razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji Turistička agencija ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima. Ukoliko do ispravke ne dođe na vrijeme i putnik bude u situaciji da se ne može iz navedenog razloga prijaviti na let agencija nije odgovorna za nastalu štetu.

8. OBAVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

Turistička agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka, te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu. Turistička agencija je dužna putniku staviti na raspolaganje program/promidžbeni materijal i ove opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, pružiti sve navedene usluge, upoznati ga sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje i mišljenjem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH o stupnju rizičnosti putovanja u izabranu zemlju.

9. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

  • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata, te posljedice koje proizlaze iz gubitka ili krađe tijekom putovanja, snosi putnik.
  • ishoditi vizu, i u slučaju otkaza putovanja zbog nedobivanja vize Turistička agencija ne preuzima nikakvu odgovornost i obračunava troškove otkaza prema čl.7 ovih Općih uvjeta.
  • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Turističku agenciju te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7 ovih općih uvjeta,
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
  • pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,
  • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim voditelje putovanja ili predstavnikom Turističke agencije,
  • prilikom polaska na putovanje turističkom voditelju putovanja odnosno predstavniku Turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor, voucher, kartu, potvrdu o uplati, kopiju naloga za plaćanje).U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara Turističkoj agenciji za počinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Kod prijevoza zrakoplovom putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage ukoliko je to predviđeno odredbama zračnog prijevoznika. Eventualne troškove prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo na 1 komad prtljage i skije ili snowboard. Nije dopušteno nositi sanjke ili bob. Obveza je putnika voditi brigu o svojim osobnim stvarima u kabini autobusa i kod svakog napuštanja ponijeti ih sa sobom. Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili otuđenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu, agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu Turistička agencija je dužna ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem Općih uvjeta osiguranja i informacijom u slučaju da putnik zahtjeva navedena osiguranja ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili u Turističkoj agenciji, pri čemu Turistička agencija djeluje kao posrednik. Potpisom Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, putnik potvrđuje da mu je ponuđeno putno osiguranje i da je upoznat sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od opće odgovornosti za štetu koju Turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koje Turistička agencija ima zaključeno s Triglav osiguranjem d.d., A. Heinza 4, Zagreb, OIB 29743547503, e-mail centrala@triglavosiguranje.hr, 01 5632 777. Podružnica Čakovec, Žrtafa fašizma, tel 040 630600.

12. UVJETI CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Uvjeti prijevoza putnika i prtljage u cestovnom prijevozu definirani su od strane cestovnog prijevoznika te ih se je putnik dužan pridržavati. Uvjeti prijevoznika Rudi expressa d.o.o. Čakovec objavljeni su na www.rudi-express.hr

13. UVJETI ZRAČNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

S uvjetima i cijenama koji vrijede za putovanje zrakoplovom putnik će biti upoznat prije kupnje aviokarte. Objavljene cijene aviokarata i aerodromskih pristojbi podložne su promjenama. Aviokarta je kupljena kada putnik primi potvrdu rezervacije i elektronsku aviokartu. Elektronska aviokarta je ugovor između zračne kompanije i putnika te Turistička agencija djeluje kao prodajni agent. Uvjeti zračnog prijevoza putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se putnik dužan pridržavati. Aviokarte nisu prenosive na druge osobe, nije moguća nikakva izmjena u imenu i prezimenu te je putnik ili osoba koja kupuje kartu dužna Turističkoj agenciji dostaviti točne podatke. Ukoliko su podaci o putniku na aviokarti pogrešni i putnik bude u situaciji da iz navedenog razloga nema pravo na let Turistička agencija nije odgovorna za nastalu štetu. Turistička agencija posreduje pri prodaji aviokarata i nije odgovorna za izvršenje usluga zračnog prijevoznika. Ukoliko je let otkazan zračni prijevoznik će obavijestiti putnika putem e-maila i javiti mu koje alternativno rješenje zračni prijevoznik nudi. Ako putnik ima reklamaciju zbog kašnjenja ili otkazivanja leta ili nekog trećeg razloga dužan je obratiti se direktno zračnom prijevozniku. Turistička agencija nije ovlaštena u ime zračnog prijevoznika rješavati prigovore niti će ih zračni prijevoznik uzeti u obzir ako ih zaprimi putem Turističke agencije. Turistička agencija za posredovanje između zračnog prijevoznika i putnika naplaćuje od putnika posredničku naknadu (TSC). Naknada se naplaćuje po izdanoj aviokarti i promjeni na već izdanoj aviokarti, prema važećem cjeniku Turističke agencije koja izdaje kartu. Iznos naknade je nepovratan.

14. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su ugovorene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Turistička agencija neće primiti u postupak grupne prigovore. Postupak u svezi s prigovorom: – odmah, na samome mjestu pružanja usluge, putnik je dužan reklamirati neodgovarajuću uslugu kod voditelja putovanja odnosno predstavnika Turističke agencije, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s voditeljem putovanja ili s predstavnikom Turističke agencije i izvršiteljem usluga u dobroj vjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju te će istu odbiti kao neosnovanu; – ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik s voditeljem putovanja ili predstavnikom Turističke agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu te po jedan potpisani primjerak zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe Turističke agencije. – najkasnije 8 dana po povratku s putovanja putnik predaje pismeni prigovor Turističkoj agenciji na adresu: RUDI EXPRESS d.o.o, Turistička agencija Rudi Travel, Tome Masaryka 26, 40000 Čakovec, email: travel@rudi-express.hr. U postupak će se primati samo potpuno dokumentirani prigovor primljen u dostavljenom roku i potpisan po ovlaštenoj osobi iz prethodnog stavka ove točke s eventualnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.) – Turistička agencija će se pismeno očitovati na tako primljeni prigovor u roku 15 dana po primitku istog. Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom Turističke agencije na svoj prigovor može se obratiti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Roosveltov trg 2, mirenje@hgk.hr radi pokretanja postupka alternativnog rješavanja spora i spor nastojat riješiti sporazumno u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Čakovcu. U oba slučaja mjerodavna je primjena hrvatskog prava i pravnih pravila. Nadležno tijelo čijem čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

15. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sklapanjem ugovora korisnik usluge daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka nužnih za izvršenje ugovora. Turistička agencija će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke putnika nužne za realizaciju putovanja i čuvat će kao poslovnu tajnu i sve što je saznala o putniku te bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika. Svi osobni podati o putnicima čuvaju se i dostupni su samo zaposlenicima Turističke agencije kojima su ti podaci nužni radi obavljanja posla i isti se obrađuju, u skladu sa Izjavom o zaštiti osobnih podataka Turističke agencije objavljenim na www. rudi-express.hr

16. ZAŠTITA U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

U skladu sa važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju u paket aranžmanu, kao i osobe koje su platile akontaciju za putovanje u paket aranžmanu trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Turistička agencija ima ugovorenu policu osiguranja od opće odgovornosti. Podaci o osiguravatelju navedeni su na programu putovanja i pojedinačnom ugovoru o putovanju u paket aranžmanu, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja. Ugovor o putovanju u paket aranžmanu je ujedno Potvrda o osiguranju jamčevine i omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava na naknadu materijalne štete.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Potvrde/ Ugovora koji putnik sklapa s Turističkom agencijom odnosno turističkom agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine programe. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor ili u samom ugovoru. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program putovanja i ove Opće uvjete putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti sva ranija izdanja. U Čakovcu, 30.08.2018.